קרטה K1 

בראשותם של סנסאי שי ברוך וחיים הלר

IMKM -צוות 

בראשותו של עמית פורת